Refund Policy

นโยบายการคืนสินค้า

เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า หากลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า หรือสินค้าชำรุดเสียหาย สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ช่องทางการติดต่อ Email : admin@topten69.com Tel : 0646362295

นโยบายการคืนเงิน

ช่องทางการคืนเงิน : โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า

ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 1-3 วันทำการ

หมายเหตุ

วันทำการ” หมายถึง วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาการคืนเงินอาจมากกว่าระยะที่กำหนดในตารางข้างต้น  ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆ ของธนาคารของบริษัทฯ และของลูกค้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการคืนเงิน

เราอาจติดต่อลูกค้าและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการคืนเงิน หากลูกค้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ ให้เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องบริการหลังการขายเพื่อคืนเงิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการคืนเงินดังกล่าว

นโยบายการรับประกันสินค้า

เรารับรองและรับประกันว่าสินค้าที่ขายให้กับผู้บริโภคผ่านร้านออนไลน์ www.topten69.com

1) เป็นไปตามสเปค เมื่อส่งมอบ,

2) ผลิตขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร,

3) ผลิตขึ้นภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับการรับรองข้างต้น และ

4) ปราศจากการรอนสิทธิทั้งปวงเมื่อส่งมอบ

เรามีความตั้งใจและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฎิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส และใส่ใจกับลูกค้าทุกๆท่าน รวมถึงการคัดสรรในการเลือกสินค้าและขั้นตอนของการบริการตอบโจทย์ลูกค้าที่สุด ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง เราจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น